arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 332


ทำความสะอาดวัดปทุมวนารามฯ

บันทึกการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ของ ห้อง 332

กิจกรรม: การทำจิตอาสาที่วัดปทุมวนาราม

ที่มาและความสำคัญ

จิตอาสา หมายถึง ความสำนึกของบุคคลที่มีต่อส่วนรวม เป็ นจิตที่เป็ นผู้ให้ คิดดี คิดทางบวก มีความหวังดีต่อผู้อื่น เป็นความสมัครใจ เต็มใจ ตั้งใจทำอยากช่วยเหลือ โดยไม่หวังผลตอบแทน และส่งผลให้ เกิดความสุขทางจิตใจ ผู้ที่มีจิตสาธารณะจะแสดงพฤติกรรมที่อาสาทำประโยชน์ เพื่อส่วนรวม การงดเว้นการกระทำที่จะส่งผลให้เกิดความชำรุดเสียหาย การมีส่วนร่วมดูแลรักษา และเคารพสิทธิของบุคคลอื่นในการใช้ทรัพย์สินส่วนรวม

ความสำคัญของจิตอาสา

1. ทำให้บุคคลมีความคิดขั้นสูงช่วยยกระดับจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยเมตตา เพราะจิตอาสามุ่งเน้น การให้มากกว่าการรับทำให้ได้พบความสุขที่เกิดจากการให้ ซึ่งเป็นความสุขที่มีคุณค่ากว่าความสุขที่เกิดจากการได้รับ

 2. บุคคลที่มีจิตอาสาย่อมเป็นที่รักใคร่ของบุคคลรอบข้าง เพราะมองเห็นคุณค่าในความดี ที่มีอยู่ในบุคคลนั้น มากกว่ามูลค่าของทรัพย์สินใดๆ นอกจากนี้ยังเป็นการผูกมิตรแท้ได้อย่างยั่งยืน

3. ทำให้สังคมมีการแบ่งปัน การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งของ สาธารณะเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัว

4. ทำให้สังคมน่าอยู่และเป็นสังคมคุณภาพที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ พึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และกัน

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักการเสียสละ

2.พื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

3.เพื่อสร้างความสามัคคีกัน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

4.เพื่อเป็นการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่ สังคม

 

 

 

เวลาและสถานที่

เวลา  9:00 น. – 15:00 น.

 

สถานที่ วัดปทุมวนาราม

 

 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 

 

 

 

วิธีการดำเนินงาน

 

ขั้นเตรียม

-      ประชุมห้องเพื่อเลือกสถานที่ทำจิตอาสา

-     

แบ่งงาน

-      นัดหมายวันเวลาที่สมาชิกในห้องสะดวกมากที่สุด

-      ติดต่อสถานที่ตามวันเวลาที่ตกลงไว้

-      ซื้ออุปกรณ์สำหรับทำจิตอาสา

 

ขั้นปฎิบัติ

-      เมื่อถึงสถานที่ ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเริ่มทำจิตอาสา

-      ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้ เช่น กวาดพื้น เช็ดกระจก เก็บขยะ เป็นต้น

-      เมื่อทำเสร็จแจ้งเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

 

 

 

หน่วยงาน/องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุน

-      วัดปทุมวนาราม

-      BTS รถไฟฟ้า (การเดินทาง)

สื่อ/อุปกรณ์/งบประมาณ

-      อุปกรณ์ที่วัดจัดเตรียมให้ เช่น ไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก ถุงขยะ เป็นต้น

 

 

 

 

การวัดและประเมินผล

จากแฟ้มสะสมผลงาน

          จากแฟ้มสะสมผลงานจะเห็นได้ว่าทุกคนได้ไปบำเพ็ญประโยชน์อย่างพร้อมเพรียงกัน และตรงตามเวลาที่ได้มีการนัดกันไว้ ได้มีการช่วยเหลือกันและกันในเรื่องต่างมากมาย และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ทุกคนก็ช่วยกันแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี เช่น เมื่อมีการทำสายยางหลุดออกจากท่อน้ำ ทุกคนก็ช่วยกันใส่กลับเข้าที่จนเหมือนเดิม ไม่ได้มีการตระหนกตกใจจนเกินไป เมื่อไปตรวจสอบบริเวณที่มีการทำความสะอาด ก็พบว่าทุกคนได้ช่วยกันทำความสะอาดได้เป็นอย่างดี เป็นระเบียบเรียบร้อย

 

          จากทั้งหมดที่กล่าวมา ผู้ประเมินจึงให้ผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นี้

 

 

 

ภาพขณะทำกิจกรรม