arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 32


สเปรย์กำจัดยุงจากน้ำตะไคร้

งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ งานกิจกรรมทำสเปรย์กำจัดยุงจากน้ำตะไคร้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 32 ปีการศึกษา 2559 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี