arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 278


ทำความสะอาดวัดเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 3

นักเรียนห้อง 278 ทำกิจกรรมทำความสะอาดวัดเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 3 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 นักเรียนทุกคนมีความสามัคคีและมีความอดทนในการทำงานทำให้กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี