arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 277


ทำความสะอาดวัดปทุมวนารามฯ

ห้อง277 ทำกิจกรรมทำความสะอาดวัดปทุมวนาราม ในวันที่14 สิงหาคม2559

ทำให้วัดสะอาดและเกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

 

 

 

 

]