arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 276


จิตอาสา ณ วัดหัวลำโพง

                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 276 ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โดยกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จไปได้ด้วยดี นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์