arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 229


ช่วยเหลือการทำงานของผู้พิการทางสายตา

นักเรียนห้อง 229 ทำกิจกรรม รณรงค์และส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16-18 สิงหาคม ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และทำกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้และช่วยเหลือการทำงานของผู้พิการทางสายตา วันที่ 23 สิงหาคม เวลา 15.30 - 18.00 น. และวันที่ 24 สิงหาคม เวลา 15.30 - 18.00 น. ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ช่วยลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม และนักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์