arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 228


ทำความสะอาดวัดปทุมวนารามฯ

ห้อง228 ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาองค์รวม โดยการทำความสะอาด ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 และรณรงค์รอบวิ่ง ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2559 โดยการทำกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ่วยให้วัดมีความสะอาดเรียบร้อย เหมาะแก่การทำบุญ และทำให้นักเรียนผู้วิ่งเก็บรอบนั้นมีความซื่อสัตย์ขึ้นมาในระดับหนึ่ง ในการวิ่งเก็บรอบ