arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 225


จัดหนังสือ ณ มูลนิธิกระจกเงา

นักเรียนห้อง 225 ได้ทำกิจกรรมจัดหนังสือ ณ มูลนิธิกระจกเงา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 โดยได้ทำการแยกประเภทหนังสือที่ดีและนำไปบริจาคให้กับชุมชน และหนังสือที่เหลือจะขาย นำเงินที่ได้เข้ามูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสต่อไป และได้ทำกิจกรรมรณรงค์วิ่ง ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2559 โดยได้รณรงค์กระตุ้นให้นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาวิ่งเพื่อสุขภาพช่วงหลังเลิกเรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคม