arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 222


จิตอาสา ณ วัดอภัยทาราม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 222 ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดอภัยทาราม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 โดยกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จไปได้ด้วยดี นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์