arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 156


กลุ่ม

กิจกรรมจิตอาสา ห้อง 156

กลุ่มที่ 1: กิจกรรมจิตอาสา "คัดแยกของ" เสถียรธรรมสถาน 

เวลาที่ปฏิบัติกิจกรรม: วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-15.00 น.

สถานที่ปฏิบัติกิจกรรม: เสถียรธรรมสถาน

ภาพการปฏิบัติกิจกรรม

 

กลุ่มที่ 2: จิตอาสา ณ ศูนย์สุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

เวลาที่ปฏิบัติกิจกรรม: วันที่ 18 สิงหาคม 2559

สถานที่ปฏิบัติกิจกรรม: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ภาพการปฏิบัติกิจกรรม

 

กลุ่มที่ 3: จิตอาสารณรงค์รอบวิ่ง

เวลาที่ปฏิบัติกิจกรรม: วันที่ 23-24 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00-17.00 น.

สถานที่ปฏิบัติกิจกรรม: สนามฟุตบอล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภาพการปฏิบัติกิจกรรม

กลุ่มที่ 4: จิตอาสาช่วยสอนวิชาการให้รุ่นน้อง

เวลาที่ทำกิจกรรม: วันที่ 15-24 สิงหาคม 2559 เวลา 11.40-12.10น. และ 16.00-17.00 น.

สถานที่ทำกิจกรรม: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภาพการปฏิบัติกิจกรรม