arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 155


ทำความสะอาดวัดปทุมวนารามและอุทยานเบญจศิริ

เก็บขยะบริเวณอุทยานเบญจศิริ ทำความสะอาดวัดปทุวนารามทำแบบสอบถามและรณรงค์วิ่งเก็บรอบ