arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 153


กลุ่ม

ห้อง 153

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 

กลุ่มที่ 1 : งานศิลปะสาธารณะริมคลองบางมด 3C project

เวลาที่ดำเนินกิจกรรม : วันที่ 28 สิงหาคม 2559

สถานที่ที่ดำเนินกิจกรรม : ริมคลองบางมด

 
ภาพการปฏิบัติกิจกรรม

      

 

      

 

 

 

กลุ่มที่ 2 : ช่วยอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง

เวลาที่ดำเนินกิจกรรม : วันที่ 15 สิงหาคม 2559

สถานที่ที่ดำเนินกิจกรรม : มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 
ภาพการปฏิบัติกิจกรรม

      

 

      

 

 

 

กลุ่มที่ 3 : ส่งกำลังใจให้ทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เวลาที่ดำเนินกิจกรรม : วันที่ 27 สิงหาคม 2559

สถานที่ที่ดำเนินกิจกรรม : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และไปรษณีย์ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

 
ภาพการปฏิบัติกิจกรรม

      

 

      

 

 

 

กลุ่มที่ 4 : รณรงค์วิ่งเก็บรอบ

เวลาที่ดำเนินกิจกรรม : วันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2559

สถานที่ที่ดำเนินกิจกรรม : สนามฟุตบอล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 
ภาพการปฏิบัติกิจกรรม