arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 145


กลุ่ม

ห้อง 145 ได้ทำการแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ตามความสมัครใจ และตัดสินใจร่วมกันในกลุ่มเรื่องกิจกรรมเพื่อการตระหนักถึงความมีจิตสาธารณะ โดยมีการทำกิจกรรมทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ดังนี้

        กลุ่มที่ 1 กลุ่ม บำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้พิการทางสายตา ดำเนินการในเดือนมิถุนายน ถึง เดือน สิงหาคม ปี 2559

กลุ่มที่ 2 กลุ่ม อาสาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

กลุ่มที่ 3 กลุ่ม จิตอาสาเพื่อผู้บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ดำเนินการในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.00-16.00 น.

 

กลุ่มที่ 4 กลุ่ม รณรงค์การวิ่งเพื่อสุขภาพ ดำเนินการในวันที่ 12 ถึง 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

ภาพการทำกิจกรรม

กลุ่มที่ 1 บำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้พิการทางสายตา

กลุ่มที่ 2 อาสาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย

กลุ่มที่ 3 จิตอาสาเพื่อผู้บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย

กลุ่มที่ 4 รณรงค์การวิ่งเพื่อสุขภาพ