arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 125


กลุ่ม

  

 

รวมภาพบันทึกการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 125

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

กลุ่มที่ 1

กิจกรรม รณรงค์รอบวิ่ง

 

   

 

 

กลุ่มที่ 2

กิจกรรม การให้ความรู้ด้านการล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะและการใช้สุขาเบื้องต้นสำหรับเด็ก

 

     

 

 

กลุ่มที่ 3 

กิจกรรม พี่สอนน้องที่มีปัญหาทางสายตา

 

  
    

 

 

 

กลุ่มที่ 4

กิจกรรม ช่วยเหลือคนพิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

    

  

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -