arrow_back ข่าวทั้งหมด

การนำเสนองานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโครงการ PAE ประจำปีการศึกษา 2561

9 พฤษภาคม 2561

คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดการแนะนำกิจกรรมของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีการนำเสนอจากชมรมต่างๆ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และคณะผู้นำเชียร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Preparation for Academic Excellence) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา