arrow_back ข่าวทั้งหมด

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

24 สิงหาคม 2560

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีการนำเสนอผลงานจากคณะกรรมการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชมรม 38 ชมรม และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง