arrow_back ข่าวทั้งหมด

การประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ปีการศึกษา 2560

28 มิถุนายน 2560

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ปีการศึกษา 2560 ร่วมกับหัวหน้าห้องของทุกห้องเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ตึก 55 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา