arrow_back ข่าวทั้งหมด

การแข่งขันเต้นสร้างเสริมสุขภาพภายในโรงเรียน (Move TU the Rhythm ครั้งที่ 1)

17 สิงหาคม 2560

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดกิจกรรมการแข่งขันการเต้นสร้างเสริมสุขภาพภายในโรงเรียน (Move TU the Rhythm ครั้งที่ 1) ณ ลานเอนกประสงค์ 70 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความกล้าแสดงออก และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่นักเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม