arrow_back ข่าวทั้งหมด

การเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560

7 กรกฎาคม 2560

ในวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 และถวาย ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ซึ่งขบวนแห่เทียนประกอบด้วยคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนกลุ่มเอไอซี หัวหน้าห้อง 105 ห้องเรียน และประธานกิจกรรมชมรม 38 ชมรม

 

ขอบคุณภาพถ่ายจากครูวัฒนา เฮงภู่เจริญ และครูบัญชา นิยมแก้ว