arrow_back ข่าวทั้งหมด

ส่งกำลังใจสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2560

27 มิถุนายน 2560

คณะกรรมการกลางงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้ร่วมพิธีส่งกำลังใจสู่ความเป็นเลิศให้แก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  โดยพิธีส่งกำลังใจจัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560

 

 

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560: พิธีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ นครรีโอ เดอจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560: พิธีรับนักเรียนที่กลับมาจากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย

 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2560: พิธีรับนักเรียนที่กลับมาจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ เมืองโคเวนทรี สหราชอาณาจักร

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560: พิธีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2560: พิธีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ กรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2560: พิธีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ กรุงเทพและจังหวัดระยอง ประเทศไทย