arrow_back ข่าวทั้งหมด

ค่ายอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บทบาทของคณะกรรมการบริหารกิจกรรมชมรมฯ ปีการศึกษา 2560

2 มิถุนายน 2560

ในวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บทบาทของคณะกรรมการบริหารกิจกรรมชมรมต่อการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ บึงฉวากสอร์ท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้กระบวนการทำงานและการวางแผน พร้อมนำความรู้ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมชมรม ในปีการศึกษา 2560

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2560

- นักเรียนพร้อมเดินทางสู่ค่ายอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

- ร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่คูเมือง บริจาคสิ่งของและมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียน

- พิธีเปิดค่ายอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

- กิจกรรมละลายพฤติกรรม

- งานมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการ

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2560

- ออกกำลังกายยามเช้า

- กิจกรรมฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเป็นผู้นำ-ผู้ตาม

- กิจกรรม Team Building for Young Leaders

- กิจกรรมส่งเสริมการทำงาน ผ่านการจำลองนิทรรศการ

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2560

- กิจกรรมสร้างสามัคคีในคณะกรรมการบริหารกิจกรรมชมรม

- พิธีปิดค่ายอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ