arrow_back ข่าวทั้งหมด

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของนักเรียนประธานชมรม ปีการศึกษา 2560

1 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียนประธานชมรม ปีการศึกษา 2560 มีผู้เข้าร่วมได้แก่นักเรียนประธานและรองประธานชมรม ปีการศึกษา 2560 และคณะกรรมการกลางงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 โดยมีจุดประสงค์เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ และเพื่อให้นักเรียนประธานชมรมต่างๆได้ทำความรู้จักซึงกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานต่างๆตลอดปีการศึกษาถัดไป