arrow_back ข่าวทั้งหมด

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวางแผนโครงการชมรม ประจำปีการศึกษา 2560

27 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวางแผนโครงการชมรม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนและครูที่ปรึกษาชมรมได้สรุปผลการดำเนินงานชมรมในปีการศึกษาที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษาถัดไป โดยมีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ว่าที่ร้อยตรีมานพ เพ็ญรัศมี เป็นประธานเปิดงาน