arrow_back ข่าวทั้งหมด

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559

5 กุมภาพันธ์ 2560

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยชมรมดุริยางค์ ชมรมถ่ายภาพ ชมรมเชียร์ คทากร และผู้นำเชียร์โรงเรียน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560