arrow_back ข่าวทั้งหมด

ยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาโรงเรียนน้อง

26 พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยได้จัดติวในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ