arrow_back บุคลากร

ครูประธานที่ปรึกษาชมรม


ครูมนลดา ครุเวชรัตน์
ชมรมคณิตศาสตร์


ครูณัฐธีร์ รังสีธนะพงศ์
ชมรมวิทยาศาสตร์


ครูปัทมน เชิดชูเกียรติ
ชมรมสังคมศึกษา


ครูลำพูน ดวงโสมา
ชมรมภาษาไทย


ครูอังคณา อินทรักษา
ชมรมภาษาอังกฤษ


ครูพัชรินทร์ กลั่นประสม
ชมรมห้องสมุด


ครูจุรีรัตน์ ทัดแก้ว
ชมรมศาสนาและวัฒนธรรมไทย


ครูลัดดา ฉิมพาลี
ชมรมนาฏศิลป์


ครูจิรภา ศิลปอนันตสูต
ชมรมวาทศิลป์


ครูอรรคราวุฒิ ประชานันท์
ชมรมวรรณศิลป์ ต.อ.


ครูนงลักษณ์ ฉิมพาลี
ชมรมดนตรีไทย


ครูชาญวิทย์ ศรีโพธิ์ลา
ชมรมดนตรีสากล


ครูบัญชา นิยมแก้ว
ชมรมศิลปศึกษา


ครูศิลปชัย พิมเนียม
ชมรมดุริยางค์


ครูสนิท ธนะอุดม
ชมรมเชียร์


ครูพงศ์ระพี ธนะอุดม
ชมรมนันทนาการกีฬา


ครูวิชัย พริ้งมาดี
ชมรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


ครูรพีพร ภู่ภูษิต
ชมรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขฯ


ครูเพทาย บุณยรัตพันธุ์
ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ


ครูพัฒนา สุทธิรอด
ชมรมเพาะพันธุ์ไม้


ครูพรรษประเวศ สัตตบุษย์วรกุล
ชมรมครอสเวิร์ด


ครูพัชรา คงแก้ว
ชมรมคอมพิวเตอร์


ครูตุลนันท์ นวลเพ็ญ
ชมรมถ่ายภาพ


ครูชัชนี หวังทางมี
ชมรมสิ่งละอันพันละน้อย


ครูฉวีวรรณ แววแสง
ชมรมค้นพบตนเอง


ครูฤทธิรงค์ กองศรี
ชมรมขับร้องประสานเสียง


ครูวีระชัย บัวผัน
ชมรมกฏหมายน่ารู้


ครูจงชัย เจนหัตถการกิจ
ชมรมสร้างสรรค์หนังสือ


ครูพิมพ์พิร์สุ สุพิพิชญ์
ชมรมการ์ตูน


ครูเทียนชัย พงษ์ศิริ
ชมรมนิเทศศิลป


ครูอาทิตย์ สังข์สนิท
ชมรมพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์


ครูถนิมาภรณ์ ตั้งตรัยรัตนกุล
ชมรมของเล่นเพื่อการเรียนรู้


ครูปรเมศร์ สะอาด
ชมรมภาพยนตร์สั้นและสื่อโทรทัศน์


ครูจินตนา อินทเศียร
ชมรมเศรษฐศาสตร์


ครูทิพย์อาภา ศรีวรางกูล
ชมรมวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ


ครูชณภา กลิ่นยี่สุ่น
ชมรมสันทนาการ


ครูอัจฉรา ก้อนทอง
ชมรมโลกศาสตร์


ครูกันต์กนิษฐ์ ธิติโชติพันธ์ุ
ชมรมสีสรรพ์ภาษาต่างประเทศที่ 2


ครูจุรีรัตน์ ทัดแก้ว
ชมรมเพื่อนที่ปรึกษา