arrow_back บุคลากร

นักเรียนประธานชมรมนายวิชญ์พล อัครเสรีนนท์
ชมรมคณิตศาสตร์


นายธนวรรธน์ หลายถาวรยิ่ง
ชมรมวิทยาศาสตร์


นายธันยธรณ์ โรจน์มหามงคล
ชมรมสังคมศึกษา


นางสาวสุพิชญา บุญญาภากร
ชมรมภาษาไทย


นายวัฒนภูมิ บุญเศษ
ชมรมภาษาอังกฤษ


นางสาวเปรมกมล แซ่อิ่ว
ชมรมห้องสมุด


นายภวรัญชน์ ซุ่มมณีกูล
ชมรมศาสนาและวัฒนธรรมไทย


นางสาวจิราภา อินทบุหรั่น
ชมรมนาฏศิลป์


นายติณณภัทร เหลืองวรานันท์
ชมรมวาทศิลป์


นายกฤตวัฒน์ พิรเวชสกุล
ชมรมวรรณศิลป์ ต.อ.


นายภาสวิชญ์ สมประเสริฐศรี
ชมรมดนตรีไทย


นางสาวพิมพาขวัญ เดชศรี
ชมรมดนตรีสากล


นางสาวภาวิดา ช่างแก้ว
ชมรมศิลปศึกษา


นางสาวธรรมพร ผิวพลอยงาม
ชมรมดุริยางค์


นางสาวปภัสสรา หว่อง
ชมรมเชียร์


นางสาวนรมน เตชะรุ่งโรจน์
ชมรมนันทนาการกีฬา


นางสาวญาดา เอื้อพันธุ์พงศ์
ชมรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


นางสาวกชกร ไชยฉัตรเชาวกุล
ชมรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขโรงเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค


นายเศรษฐพงศ์ จันทะทัง
ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม


นายสิรวิชญ์ กรุณา
ชมรมเพาะพันธุ์ไม้


นางสาวสุพิชญา สุภาเพียร
ชมรมครอสเวิร์ด


นายศิวัช เตชวรนันท์
ชมรมคอมพิวเตอร์


นายพิชชากร ธนเศรษฐกร
ชมรมถ่ายภาพ


นางสาวทรายงาม ไชยบุญเรือง
ชมรมสิ่งละอันพันละน้อย


นางสาวศรุดา พรหมอินทร์
ชมรมค้นพบตนเอง


นางสาวปัณณิกา ศรีชมภู
ชมรมขับร้องประสานเสียง


นายพลพงษ์ ศิริพงษ์
ชมรมกฎหมายน่ารู้


นางสาวธัญธร กิจผกามาส
ชมรมสร้างสรรค์หนังสือ


นางสาวพิมพิกา ธาราทรัพย์
ชมรมการ์ตูน


นางสาววรพรรณ มรกต
ชมรมนิเทศศิลป


นายณฐภัทร เป๊กทอง
ชมรมพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์


นายวรพล ปิติพัฒนะโฆษิต
ชมรมของเล่นเพื่อการเรียนรู้


นางสาวอลิสรา หฤษฎ์วงศ์
ชมรมภาพยนตร์สั้นและสื่อโทรทัศน์


นายศุภกร พัฒนวศิน
ชมรมเศรษฐศาสตร์


นายกฤตภาส ไพบูลย์รัตนากร
ชมรมโลกทั้งระบบ


นายฉัตรดนัย ศรีประสาธน์
ชมรมสันทนาการ


นางสาวเกล้าลฎา ศิริธรรมกร
ชมรมโลกศาสตร์


นางสาวณัฐธิดา สายวงศ์
ชมรมสีสรรพ์ภาษาต่างประเทศที่ 2นางสาวณัฐณิชา เมรินทร์
ชมรมคณิตศาสตร์


นายพีรวัส ชัยชนะมงคล
ชมรมวิทยาศาสตร์


นางสาวจิรัชยา ลอยพิพันธ์
ชมรมสังคมศึกษา


นางสาวสุฎารัตน์ สุขภิลาภ
ชมรมภาษาไทย


นางสาวธนัชพร วระพงษ์สิทธิกุล
ชมรมภาษาอังกฤษ


นางสาวธวัลหทัย ไมตรีจิต
ชมรมห้องสมุด


นายภูมิรพี เสรีขจรจารุ
ชมรมศาสนาและวัฒนธรรมไทย


นางสาวพาณิภัค วิสัย
ชมรมนาฏศิลป์


นายณัฐภัทร วัตนะกุล
ชมรมวาทศิลป์


นางสาวสิริกร สัมพันธ์จิตร
ชมรมวรรณศิลป์ ต.อ.


นายปฏิพล แซ่ลี้
ชมรมดนตรีไทย


นางสาวกัญญภัส เพ็งหนู
ชมรมดนตรีสากล


นางสาวมาริสา ปัญญาวุฒิชัย
ชมรมศิลปศึกษา


นางสาวภาพพิมพ์ ชุณหพงษ์พิพัฒน์
ชมรมดุริยางค์


นางสาวสิตานัน เบ็ญจศิริวรรณ
ชมรมเชียร์


นางสาวประพิชญา คำทอง
ชมรมนันทนาการกีฬา


นางสาวลฎาภา เจตยะคามิน
ชมรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


นายคณิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา
ชมรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขฯ


นางสาวสุรนุช มาสุข
ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ


นางสาวเขมิกา แสนหอม
ชมรมเพาะพันธุ์ไม้


นายภูมิภัทร สกุลศักดิ์นิมิตร
ชมรมครอสเวิร์ด


นายปพน ชัยศรีสุขอำพร
ชมรมคอมพิวเตอร์


นายปฏิภาณ ลีลาอภิวัฒน์
ชมรมถ่ายภาพ


นางสาวมัทวัน ศุภพิมล
ชมรมสิ่งละอันพันละน้อย


นางสาวพิชชากร พรพัชรพันธ์
ชมรมค้นพบตนเอง


นายภัทร โกมลภิส
ชมรมขับร้องประสานเสียง


นางสาวปิยาภรณ์ เพียรธรรม
ชมรมกฏหมายน่ารู้


นางสาวปรียานุช ปรีชามาตย์
ชมรมสร้างสรรค์หนังสือ


นางสาวรัตนพัฒน์ กิจบำรุงสาสน์
ชมรมการ์ตูน


นางสาวสิรัชชา ธรรมรักษ์
ชมรมนิเทศศิลป


นายปฏิญญ์ อินทร์แก้ว
ชมรมพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์


นายกษิดิศ ทิพยวัฒน์
ชมรมของเล่นเพื่อการเรียนรู้


นายกิตติ์ณิพัทธ์ บุญญธรรมกุล
ชมรมภาพยนตร์สั้นและสื่อโทรทัศน์


นางสาวพาณิภัค เพชราภิรัชต์
ชมรมเศรษฐศาสตร์


นายสุชาญ ท้วมรุ่งโรจน์
ชมรมวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ


นางสาวนวันดา เรืองไทย
ชมรมสันทนาการ


นางสาววรินธร ปานเทศ
ชมรมโลกศาสตร์


นายรนล กิตติบาล
ชมรมสีสรรพ์ภาษาต่างประเทศที่ 2