arrow_back บุคลากร

คณะกรรมการกลางงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนายสิรวิชญ์ กรุณา
ประธานคณะกรรมการฯ


นางสาวทรายงาม ไชยบุญเรือง
รองประธานคณะกรรมการฯ


นางสาวรฐาธิป ขำนุรักษ์
รองประธานคณะกรรมการฯ


นางสาวพิมพิกา ธาราทรัพย์
รองประธานคณะกรรมการฯ


นางสาวชนิดาภา จันทร์ประภาส
เลขานุการ


นางสาวแพรวา เต็งชาตะพันธุ์
เลขานุการ


นางสาวกุลทรัพย์ ชัยอมรทรัพย์
เหรัญญิก


นายพลพงษ์ ศิริพงษ์
นายทะเบียน


นางสาวปทิดา พรรักษมณี
นายทะเบียน


นายฉัตรดนัย ศรีประสาธน์
ปฏิคม


นางสาวสุพิชญา สุภาเพียร
สาราณียกร


นายชยณัฐ จันทร์ดา
สวัสดิการ


นายธีรวีร์ สุกัลย์ชานนท์
สวัสดิการ


นายวรมันต์ ลอเสรีวานิช
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์


นายปิยเชษฐ์ กานดา
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์


นางสาวธันยพร คงวิวัฒนากุล
ศิลปกรรม


นายพีรพัฒน์ ไตรรัตโนภาส
ประชาสัมพันธ์


นายปัณณธร รัชชานนท์กุล
ถ่ายภาพนางสาวนวันดา เรืองไทย
ประธานคณะกรรมการฯ


นายภูมิรพี เสรีขจรจารุ
รองประธานคณะกรรมการฯ


นางสาวณัฐณิชา บุญเทียน
รองประธานคณะกรรมการฯ


นางสาวสิทธินันท์ อิ่มอักษร
รองประธานคณะกรรมการฯ


นางสาวศริญญา สุขเจริญ
เลขานุการ


นางสาวธัญธร กิจผกามาส
เลขานุการ


นางสาวมัทวัน ศุภพิมล
เหรัญญิก


นางสาวกัญญภัส เพ็งหนู
นายทะเบียน


นายภัทร โกมลภิส
นายทะเบียน


นางสาวเขมิกา แสนหอม
ปฏิคม


นางสาวณิชญาดา ธนาเกียรติไพบูลย์
สาราณียกร


นางสาวปิยาภรณ์ เพียรธรรม
สวัสดิการ


นายคณิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา
สวัสดิการ


นายศิวัช เตชวรนันท์
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์


นายปรรพากร ศิริพานิช
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์


นางสาวมาริสา ปัญญาวุฒิชัย
ศิลปกรรม


นายพนธกร ศุภวาทิน
ประชาสัมพันธ์


นางสาววิชญา ภาณุพัฒนกุล
ถ่ายภาพนายปัญญธร วรดี
ประธานคณะกรรมการฯ


นางสาวณาฐสมา ฤกษ์พิสุทธิ์
รองประธานคณะกรรมการฯ


นางสาวติณณา สารภักดิ์
รองประธานคณะกรรมการฯ


นางสาวปรียานุช ปรีชามาตย์
เลขานุการ


นางสาวกชมน จิตรมานะศีกดิ์
เลขานุการ


นายอนพัทย์ ไทรแก้วดวง
เหรัญญิก


นางสาวศิริธร แก้วสุพรรณ์
นายทะเบียน


นางสาวศิริชนม์ เสรียิ่งยศ
นายทะเบียน


นายเสฏฐิภาคย์ สุทธิธนาคม
สาราณียกร


นางสาวสุขโศภิณ จันเทรมะ
ศิลปกรรม


นายปพน ชัยศรีสุขอำพร
ผู้ดูแลระบบไอที


นางสาวธนพร รามกุล
ประชาสัมพันธ์


นายสิทธิณัฐ เทิดน้ำเพ็ชร
ถ่ายภาพ