กิจกรรมชมรม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจัดให้มีชมรมกว่า 38 ชมรม ทั้งชมรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียน ชมรมส่งเสริมศิลปะ กีฬา และวัฒนธรรม และชมรมส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน

ชมรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียน

ชมรมส่งเสริมศิลปะ กีฬา และวัฒนธรรม

ชมรมส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน


คณะบุคลากรชมรม
คณะครูที่ปรึกษาชมรม
นักเรียนประธานชมรม
คณะกรรมการนักเรียนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน