arrow_back ชมรมทั้งหมด

ชมรมโลกทั้งระบบ (Globe Club) ดูเว็บไซต์

มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และใช้จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอนสามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ และเข้าใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ซึ่งมีความสำคัญมาก ดังที่ระบุไว้ในสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา รวมถึงต้องการให้นักเรียนสามารถนำแนวคิดการวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดยทำการค้นคว้าร่วมกับนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองโดยใช้กระบวนการวิจัยที่เป็นมาตรฐานได้ ซึ่งจะทำให้ได้ผลงานวิจัยในระดับนักเรียนที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ในระบบสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นของนักเรียนได้อย่างแท้จริง และใช้เป็นตัวอย่างการวิจัยแก่นักเรียนอื่นได้ ตลอดจนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะความรู้


กิจกรรม

ปีการศึกษา 2560

 

ผลงานที่ผ่านมา

 

ผลงานวิจัย GLOBE-STEM ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และได้เป็นผู้แทนไปแลกเปลี่ยนการนำเสนอผลงานวิจัยนักเรียนระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในการประชุม Regional GLOBE Learning Expedition โดยการสนับสนุนของ GLOBE-THAILAND สสวท.และประเทศเจ้าภาพ

ณ เมืองกาฐมาณฑุและโปขระ ประเทศเนปาล วันที่ 10-16 กันยายน 2560

   

   

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประชุมวิชาการ "การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฯ ประจำปี 2560" จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ วันที่ 8-10 มิถุนายน 2560

 

ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขัน Thailand Junior Water Prize 2017

ณ Atrium 2 ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

 

 

กิจกรรมที่ผ่านมา

 

21st GLOBE Annual Meeting at New Heven

 

กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอภายในโรงเรียน ภายใต้หัวข้อ “TU GLOBE environment”

 

ซุ้มกิจกรรม “ลุ้นล่าท้ากึ๋น GLOBE” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “วิทย์ วิวัฒน์ นิทรรศ ตอ.”

ณ ลานอเนกประสงค์ 70 ปี ตอ. วันที่ 17 สิงหาคม 2560

 

 

ปีการศึกษา 2559

ซุ้มในวันวิชาการ 2559

นำผลงานนวัตกรรมรักษ์โลก ในงาน International Petroleum Technology Conference

ได้เชิญนักวิทยาศาสตร์จากนาซ่า 2 ท่านมาบรรยายในหัวข้อ “Studying Earth from space” และ “What ‘s Up with Precipitation? ”

ชมรมได้ส่งโครงงาน การศึกษาแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายฯ ร่วมงาน Internation Childrens Science &Mathematics Festival ณ ประเทศอินเดีย