arrow_back ชมรมทั้งหมด

ชมรมขับร้องประสานเสียง (English Performance Chorus Club) ดูเว็บไซต์

เหมาะสําหรับผู้เรียนที่สนใจในการร้องเพลงประสานเสียงฝึกการใช้เสียงให้ถูกหลัก ถูกคีย์ และมีใจรักในการแสดง


กิจกรรม

ซ้อมงานวันแม่ร่วมกับ Tu Band และ French Chorus

 

การซ้อมขับร้องประสานเสียงเพื่องานมุทิตาจิต

 

ก่อนการแสดงขับร้องประสานเสียงในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 

 

 การซ้อมขับร้องประสานเสียงเพื่อกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 

ก่อนทำการแสดงในงานส่งกำลังใจสู่ความเป็นเลิศ