arrow_back ชมรมทั้งหมด

ชมรมสิ่งละอันพันละน้อย (Souvenir Club) ดูเว็บไซต์

เหมาะสําหรับผู้เรียนที่สนใจในวิชาคหกรรม การทําอาหาร สอนให้รู้จักใช่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเกิดความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้


กิจกรรม

กิจกรรมการทำอาหาร ในงานนิทรรศการวิชาการ