arrow_back ชมรมทั้งหมด

ชมรมถ่ายภาพ (Photography Club) ดูเว็บไซต์

เหมาะสําหรับผู้เรียนที่สนใจศิลปะในการถ่ายภาพ สมาชิกจะต้องมีกล้องถ่ายรูปที่ไม่ใช่กล้องดิจิตอลอัตโนมัติเป็นของตัวเองและมีความสามารถในการถ่ายภาพมาก่อน


กิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศชมรม

 

 

กิจกรรมสอนและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการถ่ายภาพ

 

 

กิจกรรมถ่ายภาพตามหัวข้อที่กำหนด

 

 

กิจกรรมอบรมการถ่ายภาพ โดยสมาคมธุรกิจถ่ายภาพ

 

 

กิจกรรมสร้างผลงาน "เล่าเรื่องด้วยภาพถ่าย"

 

 

ตัวอย่างบางส่วนของภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน ที่ถ่ายโดยชมรมถ่ายภาพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560