arrow_back ชมรมทั้งหมด

ชมรมคอมพิวเตอร์ (Computer Club) ดูเว็บไซต์

ให้ความรู้ และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ได้แก่
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิค สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการแข่งขัน
- คอมพิวเตอร์พิ้นฐาน สนับสนุนความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ทั่วไป


กิจกรรม


ข่าวสาร
ภาคเรียนที่ 2

TUMSO 17th

ภาคเรียนที่ 1

วันที่ 27 สิงหาคม 2561
Triam Udom IT Quiz 2018 การแข่งขันความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ปฐมนิเทศนักเรียนในชมรม