arrow_back ชมรมทั้งหมด

ชมรมเพาะพันธุ์ไม้ (Plant Propagation Club)

มุ่งเน้นการจัดต้นไม้ จัดการพรรณไม้ในโรงเรียน สอนวิธีการขยายพันธุ์พืช การดูแลรักษาต้นไม้ และพืชสมุนไพร มีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจได้แก่ การทัศนศึกษานอกสถานที่


กิจกรรม

กิจกรรม ปลูกแคกตัส

 

       ข่าวสาร

30 พฤษภาคม 2559

ปฐมนิเทศน์นักเรียนในชมรม

6 พฤษภาคม 2559

ครูที่ปรึกษาชมรมอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมในภาคเรียนนี้ พร้อมแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อทำกิจกรรม

13 มิถุนายน 2559

ครูที่ปรึกษาสั่งงาน "การเพาะพันธ์ุต้นไม้"

20 มิถุนายน 2559

ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ต้นไม้แบบต่างๆ

27 มิถุนายน 2559

ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชแบบ Hydroponics

4 กรกฏาคม 2559

เก็บรวบรวมงานที่สั่งไว้

11 กรกฎาคม 2559

พาชมเรือนเกษตร

1 สิงหาคม 2559

ให้ความรู้นักเรียนในชมรมเกี่ยวกับการเพาะแคกตัส

8 สิงหาคม 2559

ทำกิจกรรม ปลูกแคกตัส ที่เรือนเกษตร

15 สิงหาคม 2559

ครูที่ปรึกษาสั่งงาน "ต้นไม้ที่ฉันรัก"