arrow_back ชมรมทั้งหมด

ชมรมนันทนาการกีฬา (Recreation and Sports Club)

เป็นชมรมที่สมาชิกจะได้รับการพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ตลอดจนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยสมาชิกจะได้รับและร่วมทำ คือ
๑. มีความรู้และประสบการณ์ในด้านนันทนาการกีฬา (เอกสาร ภาพยนตร์ การสาธิต การฝึกหัดและการชมกีฬา)
๒. จัดโครงการนันทนาการภายในโรงเรียน
๓. จัดส่งเสริมพลานามัยให้แก่สมาชิกก่อนสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ


กิจกรรม

    

     การฝึกซ้อมกีฬาตามความถนัด เพื่อเตรียมพร้อมสู้การแข่งขันกีฬาสี ในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2560 ทั้งนี้ชมรมนันทนาการกีฬาประกอบด้วย แบดมินตัน ฟุตบอล เทนนิส วอลเลย์บอล เกมเบ็ดเตล็ด บาสเกตบอลและลีลาศ 

 กิจกรรมอบรมผู้นำนันทนาการ ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560 โดยสมาชิกชมรมนันทนาการกีฬา ณ ลานอเนกประสงค์70ปี ตอ.