arrow_back ชมรมทั้งหมด

ชมรมดุริยางค์ (Brass Band Club)

จุดประสงค์:
๑. เพื่อให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ตนเองสนใจอย่างถูกวิธี
๒. เพื่อให้นักเรียนรู้จักอ่านโน้ตดนตรีออกและปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้นักเรียนรู้จักฟังดนตรีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้แก่นักเรียน
๔. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นกลุ่มและมีความสามัคคี เพื่อความสำเร็จในการแข่งขัน
๕. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปใช้และศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป


กิจกรรม

ปีการศึกษา 2560

งานแสดงกตเวทิตาคุณและมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2560

รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวด Rangsit Music Competition 2017

ประกวดวง Wind Band ในโครงการ Rangsit Music Competition 2017

งานวันแม่ประจำปีการศึกษา 2560

งานแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2560

งานพัฒนาศักยภาพความเป็นนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558

 

ปีการศึกษา 2559

งานกีฬาสานสัมพันธ์ ต.อ.-สาธิตปทุมวัน ครั้งที่ 1

งานรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

แข่งขันบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2559

ร่วมแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสนามหลวง

งานวันแม่ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมใหญ่

งานวันแม่ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ 70 ปี

แนะนำฐานชมรมบริเวณตึก 50 ปี ปีการศึกษา 2559

งานพัฒนาศักยภาพความเป็นนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559

วันรับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

 

ปีการศึกษา 2558

งานคืนสู่เหย้าประจำปีการศึกษา 2558

คอนเสิร์ต ต.อ. บ้านแห่งรัก ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558

นิทรรศการวิชาการ ปีการศึกษา 2558

กีฬาประเพณีต.อ.-ต.ท. ปีการศึกษา 2558

กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2558

พิธีเปิดโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

สืบสานวัฒนธรรมฯ ปีการศึกษา 2558

กีฬาเดินวิ่งการกุศลประจำปีการศึกษา 2558

แข่งขันในงาน Thailand International Royal's Trophy Band Competition โครงการกรมพละฯ ปีการศึกษา 2558

ประกวดวง Wind Ensemble โครงการ ACT Music Festival 2015

งานแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2558

งานพัฒนาศักยภาพความเป็นนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558