arrow_back ชมรมทั้งหมด

ชมรมดนตรีไทย (Thai Music Club)

สมาชิกจะได้รับความรู้และร่วมทำกิจกรรมเกี่ยวกับความเข้าใจเครื่องดนตรีไทย ได้ฝึกซ้อมดนตรีไทย ได้จัดกิจกรรมดนตรีไทยในนามของโรงเรียนเพื่อกิจกรรมไทย และส่งเสริมให้มีลักษณะการเป็นผู้นำด้านดนตรีไทยอย่างลึกซึ้ง


กิจกรรม