arrow_back ชมรมทั้งหมด

ชมรมภาษาอังกฤษ (English Club)

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิด รวมถึงกิจกรรมการติวเพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


กิจกรรม

ปีการศึกษา 2560 

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบชมรมภาษาอังกฤษ

English week 2017 : Sweeney Todd

ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมดนตรี กวีภาษา จัดโดยชมรม learn English by games และ music and lyrics

ได้เชิญอาจารย์ สิริพงศ์ คีตศิลป์สกุล มาเป็นวิทยากร โดยมีการร้องเพลง เล่นดนตรี รวมถึงการสัมภาษณ์อาจารย์ที่เป็นนักเขียนหนังสือขายดีหลายเล่ม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่นักเรียนที่สนใจในด้านดนตรีและภาษาอังกฤษ (4 ก.ค. 59)

กิจกรรมดนตรี กวีภาษา
กิจกรรมดนตรี กวีภาษา

 

การทำฉากละครของชมรม English Drama (11 ก.ค. 59)

 

 

การฝึกซ้อมและหาข้อมูลในการโต้วาทีภาษาอังกฤษของชมรม debate (1 ส.ค. 59) 

 

 ชมรมภาษาอังกฤษหลักได้ให้สมาชิกชมรมทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยแบบฝึก (8 ส.ค. 59)

ชมรม English drama ได้ฝึกซ้อมการแสดงละครและเตรียมฉากสำหรับละครเรื่อง Sweeney Todd ที่ห้อง 111 ในสัปดาห์ภาษาอังกฤษ (15 ส.ค. 59)

      

 

ชมรม debate ได้ฝึกซ้อมการโต้วาที  ชมรมภาษาอังกฤษหลักได้สอนและเฉลยแบบฝึกหัด cloze test เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบปลายภาค (22 ส.ค.)